Privacy - Wettelijke vermeldingen AVG Socotec.be

Socotec België verbindt zich ertoe de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteit te verrichten in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de loi Informatique et Libertés (Franse wet inzake gegevensbescherming).

Het begrip persoonsgegevens (de “Persoonsgegevens”) verwijst naar alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon.

De verzamelde Persoonsgegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot de namen en voornamen, rijksregisternummer, adres, e-mailadres, telefoonnummers, loopbaangegevens, kopie van de arbeidsovereenkomst, loonbrieven, identificatienummer van de sociale zekerheid, financiële gegevens (bankidentificatiecode, aanslagbiljet ...), IP-adres en alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hierna bepaalde doeleinden. De verzamelde Persoonsgegevens blijven evenwel beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de betrokken verwerking.

1.Wie verzamelt de persoonsgegevens?

De Verwerkingsverantwoordelijke is Socotec België, gevestigd te Luchtschiplaan 8, 1170 Brussel, België.

2.Op wie is dit Beleid van toepassing?

Met dit Privacybeleid willen we alle betrokken natuurlijke personen (aangeduid met “u”/”uw”) informeren over de manier waarop Socotec België uw Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en over de middelen waarover u beschikt om dit gebruik te controleren. Dit beleid geldt niet voor de websites van derden waar op de website van Socotec België eventueel naar wordt verwezen.

Dit Beleid richt zich tot:

 • kandidaten in het kader van spontane sollicitaties of reacties op een jobadvertentie;
 • de kandidaten in het kader van de aanmaak en het gebruik van de sollicitatiepagina op de website van Socotec;
 • de personen die zich willen abonneren op de Nieuwsbrief;
 • de personen die contact willen opnemen met Socotec België via het hiervoor bestemde contactformulier;
 • alle Gebruikers van de website (www.socotec.be) die verbinding maken met en navigeren op de genoemde site.

3.Hoe worden de gegevens verzameld?

Socotec België verzamelt Persoonsgegevens on line (ook via e-mail), op papier of mondeling (bij persoonlijke gesprekken of telefonisch) en dit Beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

De Persoonsgegevens die u ons verstrekt, ongeacht hoe ze worden verzameld (on line, op papier, bij een mondeling gesprek of telefonisch) zijn onderworpen aan de bepalingen van dit beleid.

4.Waarom worden uw gegevens verzameld?

Socotec België gebruikt uw Persoonsgegevens in het kader van de vervulling van zijn opdrachten en zijn activiteit. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de redenen waarom uw Persoonsgegevens worden verzameld en de daaraan verbonden rechtsgronden.

Tableau NL 4

5.Aan wie worden uw gegevens doorgezonden?

Afhankelijk van het onderwerp, kunnen uw Persoonsgegevens doorgezonden worden naar [betrokken entiteit of entiteiten vermelden], waar ze bewaard kunnen worden. De computergegevens worden op afstand opgeslagen door een hostingprovider [gegevens van de host vermelden].

De verbindingsgegevens met de website en de berichten die via het contactformulier worden verstuurd, worden gericht aan ons webagentschap dat onze website beheert. Het agentschap ontvangt de gegevens in gecodeerde vorm en heeft geen toegang tot de inhoud van de berichten, om de vertrouwelijkheid van de inhoud te beschermen.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die u bijkomende, gespecialiseerde informatie kunnen bieden. In geen geval kan Socotec België verantwoordelijk worden gesteld voor inhoud die niet door hem is uitgegeven. In dit verband erkent de Gebruiker dat de website en de diensten van derden of partners volledig onafhankelijk zijn. Een doorverwijzing naar een website van een derde geldt niet als aanbeveling en Socotec België is in geen geval verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de betrokken websites.

Aangezien alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, wordt de toegang ertoe beperkt tot de medewerkers van Socotec België in het kader van de uitvoering van hun opdracht en tot alle bevoegde derden met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

6.Worden uw gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Er wordt geen enkele informatie doorgegeven buiten de Europese Unie.

7.Wat zijn uw rechten?

In toepassing van de artikelen 14 tot 22 van de verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan ieder natuurlijk persoon die de dienst gebruikt de volgende rechten doen gelden:

 • recht van inzage: u kunt een kopie vragen van de u betreffende persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie: u kunt u betreffende onjuiste gegevens laten verbeteren;
 • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens verwerken binnen de in artikel 21 van de VGA bepaalde grenzen;
 • recht op wissing: u kunt ons vragen om de u betreffende gegevens te wissen binnen de in artikel 17 van de VGA bepaalde grenzen;
 • recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • recht op beperking van de verwerking.

In het kader van onze activiteiten verrichten wij geen profilering.

Verder geldt dat, wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, u die toestemming op ieder ogenblik kunt intrekken.

Tot slot, wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt vastgesteld die een groot risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zult u onverwijld van die inbreuk in kennis worden gesteld.

8.Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om de bovengenoemde rechten te doen gelden, kunt u zich rechtstreeks of langs elektronische weg wenden tot Socotec België die de gegevens heeft verzameld. Het aanvraagformulier hiervoor is beschikbaar via de link https://www.socotec.be/nl/contact.html.

De contactgegevens van Socotec België vindt u in de rubriek Juridische voorwaarden op de website van Socotec België.

De aanvraag moet vergezeld zijn van een identiteitsbewijs.

Socotec België stuurt een antwoord binnen een (1) maand na de uitoefening van het recht. In sommige gevallen kan die termijn, om redenen van de complexiteit van de vraag of het aantal vragen, met 2 maanden worden verlengd.

De DPO van Socotec is bereikbaar:

 • langs elektronische weg: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 • per post: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 78280 GUYANCOURT FRANCE

Als u geen of geen bevredigend antwoord krijgt, kunt u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35 – contact(at)apd-gba.be).

9.Wat gebeurt er met uw gegevens bij overlijden?

U kunt vooraf instructies geven betreffende de bewaring, wissing en mededeling van uw persoonsgegevens na uw overlijden overeenkomstig artikel 85 van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978.

Deze voorafgaande instructies kunnen algemeen of specifiek zijn en worden opgestuurd naar het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

10.Maakt de website gebruik van cookies?

Cookies zijn tekstbestandjes die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet persoonlijke informatie over uw surfgedrag op de website van Socotec België bij te houden.

Wij kunnen dergelijke cookies of andere technologieën gebruiken om Persoonsgegevens te verzamelen of op te slaan om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren.

Wanneer u cookies voor het eerst ontvangt, wordt u verwittigd via een banner onderaan de pagina en kunt u beslissen of u ze al dan niet aanvaardt. Als u de website blijft gebruiken nadat u op het voorgaande werd gewezen, aanvaardt u uitdrukkelijk dat Socotec België browsercookies gebruikt.

Tableau NL 5

11.Herziening van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing vanaf 3 januari 2020 en wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de behoeften van het bedrijf en de wettelijke eisen.


Share